Over CBS Beatrix

Identiteit

In onze naamgeving staan de letters cbs, christelijk basisschool, waarmee onze levensbeschouwelijke identiteit direct aangegeven is. Uitgaande van de grondslag van de Vereniging is de Beatrixschool een open christelijke school, waarbij we verwachten dat ouders en kinderen de identiteit van de school respecteren en personeel deze identiteit onderschrijft.

De school schenkt aandacht aan kennis van de bijbel en de christelijke liederen. Centraal staan de verhalen, de gebeurtenissen en de oproep om te leven volgens Gods bedoeling. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar met name ook om beleving in bijvoorbeeld vieringen en in het dagelijks leven met begrip voor de verschillende opvattingen binnen de christelijke traditie. Daarnaast is er een respectvolle houding ten opzichte van andere godsdiensten en is er aandacht voor de betekenis van religie in het algemeen.

Omdat de Beatrixschool een christelijke school is, beginnen en eindigen we elke dag met gebed. Ook vertellen we de verhalen uit de bijbel en naar aanleiding daarvan vinden regelmatig klassengesprekken plaats. In alle groepen gebeurt dit aan de hand van de methode Kind op Maandag. Tevens worden er liederen gezongen die passen bij de verhalen.

Maar er is meer. De christelijke identiteit willen we ook tot uiting laten komen in de manier waarop we op school met elkaar omgaan. Bijbelse normen als naastenliefde en vergevingsgezindheid moeten ook in praktijk te zien zijn. Zo proberen we:

  • elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te bieden, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontwikkelen en waarin het zijn plaatst temidden van andere kinderen kan innemen zonder geplaagd of uitgelachten te worden;
  • de mogelijkheden die elk kind heeft, zoveel mogelijk binnen de groep als basis te nemen voor ons handelen;
  • de kinderen te leren dat een mens er moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf;
  • de kinderen te leren de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen;
  • de kinderen te leren respect te hebben voor elkaar en anderen, en voor de aarde als Gods schepping.