Passend onderwijs op de Beatrixschool

Handelingsgericht werken (HGW)

Wij werken via het Handelings Gericht Werken (HGW). We kijken vooraf bij elk kind wat het nodig heeft om te kunnen leren rekenen, spellen en lezen. Hierbij kijken leerkrachten en de intern begeleider naar de toetsgegevens. We hebben gesprekken met de kinderen en ook met de ouders. We streven naar kwaliteit van ons onderwijs. Dit betekent dat we ons bij alle leerlingen afvragen: wat heeft dit kind nodig om verder te komen in zijn ontwikkeling. Dit noemen we: onderwijsbehoeften.

We verdelen de kinderen globaal in drie groepen
 • Basisgroep: kinderen die met een goede uitleg aan de slag kunnen.
 • Instructiegroep: kinderen die een tweede uitleg nodig hebben, waarin alle stappen één voor één herhaald worden. 
 • Plusgroep: kinderen die, met een minimale uitleg, zelfstandig aan de slag kunnen, met daarbij extra uitdagend materiaal.

Ons klaslokaal is vooral ingericht voor instructie/uitleg
Op het leerplein zitten kinderen die de uitleg aan het verwerken zijn. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen: werkvormen die gericht zijn op het samenwerken en de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. We gaan in de komende jaren ons verder ontwikkelen op het gebied van zelfstandig werken.

Wat nu als dit nog niet voldoende is?

 • Stel dat uw kind toch veel moeite blijft houden met rekenen, lezen of taal.
 • Stel dat uw kind faalangstig is, snel piekert.
 • Stel dat uw kind andere kinderen pest, of zelf gepest wordt.
 • Stel dat………..

Dan heeft uw kind extra zorg nodig.

Samen met de intern begeleider gaat de leerkracht met u in gesprek en met het kind om te kijken wat er nodig is.
In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is zichtbaar welke ondersteuning bij bieden.

Mogelijkheden van extra zorg

 • In groep 3, 4 en 5 extra leestijd buiten de klas.
 • Sociale vaardigheidstraining vanaf groep 5.
 • Extra uitdaging met Levelwerk en/of deelname Oranjedag.
 • Bespreken van de zorgen in het Ondersteuning Team (OT).
 • Aanmelden bij de Ouder-Kind-coach Hadewich Vos.
 • Aanmelden voor een onderzoek bij verschillende praktijken.
 • Aanpassingen met betrekking tot dyslexie.
 • Werken met Solo apparatuur bij slechthorendheid.
 • Enzovoorts

Enkele mogelijkheden nader bekeken

Ondersteuningsteam
Het OT komt ongeveer 5 keer bij jaar bij elkaar. Dit team bestaat uit: 

 • Mevr. C. Valk; BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband)
 • Mevr. J. van Zoggel; orthopedagoog/psycholoog van het samenwerkingsverband
 • Mevr. S. van Sevenbergen; jeugdarts bij Jong JGZ
 • Mevr. H. Vos; Ouder-Kind-coach
 • Mevr. Janny den Dopper; intern begeleider van de Beatrixschool groep 1 t/m 4
 • Mevr. Jos Smit; intern begeleider van de Beatrixschool groep 5 t/m 8. 

Daarnaast is het van groot belang dat de ouders en de leerkracht ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

In een gesprek met leerkracht, ouders en intern begeleider kunnen we uw kind aanmelden bij het OT. We vullen samen een formulier in, waarin we aangeven wat uw kind nodig heeft, op school en thuis, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. In het ondersteuningsteam overleg bespreekt u samen met het team wat voor uw kind het beste is. Uit dit overleg kunnen adviezen voortkomen.

Adviezen kunnen bestaan uit:

 • Een verwijzing naar een externe hulpverleningsinstantie
 • Een verwijzing voor een onderzoek
 • Adviezen voor thuis, adviezen voor in de klas, etc.
 • Ook is het mogelijk uw kind aan te melden bij het loket van het Samenwerkingsverband. (zie www.swvdordrecht.nl)

Loketaanmelding
Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school in het SchoolOndersteuningsPlan (SOP) heeft beschreven, is er de mogelijkheid dat de school ondersteuning (arrangement) aanvraagt bij het Samenwerkingsverband. Dit kan nadat het OT dit advies heeft gegeven, of onze Begeleider Passend Onderwijs, mevr. C.Valk. De intern begeleider, leerkracht en ouders vullen de aanvraag in, met daarin alle informatie die nodig is, zoals: wat zijn stimulerende factoren en wat belemmerende op het gebied van leervakken, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling etc. Via een digitaal systeem gaat deze informatie naar het Loket. Hierin zijn vier mensen vertegenwoordigd, die uiteindelijk een beslissing nemen.

Een arrangement kan bestaan uit:

 • Ondersteuning van een Begeleider Passend Onderwijs. Zij coacht leerkrachten om uw kind de beste ondersteuning te kunnen bieden
 • Externe expertise en/of ondersteuning
 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Onderwijs (SO) of het Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Extra leestijd buiten de klas
Als het lezen niet goed op gang komt in groep 3, dan bieden we extra lees/oefentijd aan. Dit overlegt de leerkracht met de intern begeleider. Kinderen uit groep 3 en 4 (en vanaf februari groep 2) kunnen deelnemen aan het leespreventieprogramma Bouw! De kinderen lezen m.b.v. oefeningen op de computer. Het is de bedoeling dat kinderen 4 x per week 15 minuten extra oefenen. Dit doen ze 2x op school met een tutor (dit kan een leerling uit groep 7 of 8 of een stagiaire of een klassen-assistent zijn.) en 2x thuis, onder begeleiding van een ouder. De leesbegeleiding in groep 5 t/m 7 wordt gedaan door juf Linda Brouwer. Zij leest met een klein groepje twee tot drie keer in de week met behulp van de DMT oefenmap. Zij schrijft een hulpplan, waarin vermeld staat wat het doel is en waarin het proces beschreven staat. Als ouder krijgt u dit hulpplan bij elke evaluatie.

Extra uitdaging: Pittige torens, Levelwerk, deelname aan de Oranjedagen
Op onze leerpleinen staan “de pittige torens”. Deze torens bevatten volop uitdagende materialen voor kinderen die dit aankunnen. Dit wordt gebruikt in de klas en op het leerplein. Samen met de vier scholen van Oranje zijn we in 2015 gestart met het implementeren van Levelwerk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Oranjedagen.

Dyslexie, en dan?

Signalen van dyslexie zijn; 3x een E-score op de DMT (Drie minuten toets), ondanks extra hulp in de klas en extra leesoefening zoals met het programma Bouw! Meestal is dit zichtbaar half en eind groep 4. Dan kan er pas onderzoek gedaan worden naar dyslexie.

Stappenplan:

 • De intern begeleider maakt een zorgdossier (aanvraag voor onderzoek naar Enkelvoudige Dyslexie) aan voor de leerling i.s.m. de leerkracht en ouders.
 • Dit dossier wordt beoordeeld door de poortwachter van Dyslexie, van het samenwerkingsverband.
 • Als de poortwachter akkoord is, kan er met haar toestemmingsformulier een onderzoek aangevraagd worden voor Enkelvoudige Dyslexie bij een onderzoekspraktijk in de buurt (je ontvangt ook een lijst met praktijken die daartoe gemachtigd zijn.) Dit onderzoek wordt dan vergoed door de gemeente.
 • Als het onderzoek uitwijst dat uw kind Enkelvoudige Dyslexie heeft, heeft uw kind recht op vergoede intensieve leesbegeleiding, meestal bij dezelfde praktijk als waar het onderzoek gedaan is.

De intern begeleider kan u hier meer over vertellen.

Voor alle kinderen met dyslexie gelden de volgende afspraken
 • Er geldt een aangepaste normering voor spellingtoetsen.
 • Er worden geen onvoorbereide hardop leesbeurten gegeven.
 • Kinderen krijgen meer tijd bij toetsen.
 • Kinderen krijgen hun toetsen met vergroot lettertype.
 • Kinderen krijgen hun toetsen op geel papier.
 • Kinderen krijgen de mogelijkheid om de gebruikte leerboeken op een MP3 mee te krijgen, of via de Lex app.
 • Kinderen krijgen een leesmaatje: iemand die lange teksten met ze samen leest.
 • Kinderen krijgen extra oefenmateriaal voor spelling en/of lezen.
 • Kinderen worden voorbereid op de citotoets begrijpend lezen, door vooraf samen de teksten door en voor te lezen met de leerkracht, zodat ze dag erna zelfstandig de toets kunnen maken. Als het nodig is, nemen we naast de begrijpend lezen toets ook de toets begrijpend luisteren af.
 • Kinderen kunnen gebruik maken van leeslinialen, leesvensters.
 • Kinderen kunnen gebruik maken van een spelling opzoekboekje.
Voor al deze aanpassingen geldt dat we deze aanpassingen afstemmen met de leerling.

Adhd, ADD of Autisme?
Ook deze kinderen zijn welkom bij ons. Wat de meesten van hen nodig hebben is vooral structuur en overzicht. In elke klas maken we gebruik van een vaste dagplanning. Dit is zichtbaar op het bord, in de onderbouw met pictogrammen en vanaf groep 5 in woorden. Alle materialen hebben een vaste plaats in de klas. Het klaslokaal is zo rustig mogelijk ingericht. Alle klassen maken gebruik van de Time-Timer: dit is een klok die je kunt instellen. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoelang een kwartier duurt.

Slechthorend?
We hebben in de afgelopen jaren al enkele kinderen met slechthorendheid mogen begeleiden. Dit doen we in goede samenwerking met de ambulant begeleider van AURIS. Voor onze school is dit mevr. Petra van Dijk. We hebben ervaring in het werken met solo apparatuur en met de zoom-link. Ook kunnen we deze kinderen extra begeleiding met taal/woordenschat geven.

Sociaal emotionele ontwikkeling

In elke groep werken we aan de groepsvorming, met behulp van spelletjes en activiteiten uit de methodes Grip op de groep, Klassenkracht en Rots en Water. In elk leerjaar geven we per jaar zes Rots en Waterlessen. Dit vullen we aan met sociale vaardigheidslessen, waarbij we ons leerlingvolgsysteem Zien! gebruiken als input. In groep 5 bieden we standaard een Rots en Watertraining aan van acht lessen, omdat we gezien hebben dat deze manier van werken helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen, het stevig kunnen staan, het opkomen voor jezelf. Dit draagt bij aan een prettige en veilig groepsklimaat in onze school. Wij hebben zes leerkrachten die gediplomeerd Rots en Water trainer zijn. Als team hebben wij een training van een dag gevolgd. Voor meer informatie: https://rotsenwater.nl/


Toch kan het zijn dat er meer nodig is. Eens per jaar geven een sociale vaardigheidstraining, voor kinderen vanaf groep (5) 6. Deze training wordt gegeven door onze gedragsspecialiste juf Ellen de Wit en intern begeleider juf Jos Smit. In een groepje van maximaal 10 kinderen werken we 8 – 10 weken lang een uur per week aan sociale vaardigheden. Zoals: het leren luisteren naar elkaar, het leren samenwerken, omgaan met pesten, leren “nee” zeggen, opkomen voor jezelf, leren rekening houden met elkaar. Er worden ook elementen uit de “Rots en Water training” toegepast. Kinderen kunnen door zowel ouders als leerkrachten opgegeven worden. De training vindt plaats na januari, onder schooltijd. De meest uitgebreide informatie over sociale veiligheid vindt u in het Veiligheidsplan.