MR & GMR

Doel

Om een school goed te laten functioneren is het van belang dat er een goed beleid wordt gevoerd en dat het beleid ook op de juiste manier wordt uitgevoerd en zonodig wordt bijgesteld. Voor ouders en kinderen is goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat van groot belang. Voor de leerkrachten is het belangrijk dat er een goede rechtspositie is.

Om al deze en andere zaken te behartigen en overleg tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding te regelen, heeft elke school een medezeggenschapsraad.

Zitting

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. De MR van onze school bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 afgevaardigd zijn door de ouders en 4 door het personeel. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De directeur heeft een adviserende rol.

Bevoegdheden

De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het regelement dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.

Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan
 • Veranderingen in het onderwijs/visie
 • Personele zaken
 • Financien
 • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team
 • Nieuwbouwplannen
 • Verkeersveiligheid
 • ARBO

GMR

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

Binnen de Vereniging Scholen van Oranje functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Iedere MR vaardigt twee leden (een ouder en een teamlid) af naar deze GMR. hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan.

Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Wanneer een ouder van een bepaald onderwerp vindt dat het eens in de MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij de leden van de Medezeggenschapsraad van onze school. Dit kan ook via de mail: mr@beatrixschool.nl

De vergaderingen van MR en GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar. Mocht u een vergadering bij willen wonen, wilt u dit dan van te voren aangeven bij een van de MR-leden?

MR-leden 2023-2024

Leden oudergeleding:

 • Isolde Bemer (voorzitter)
 • Frank Hendriks (afgevaardigde GMR)
 • Lisette Noodelijk
 • Mervin Acoca

Leden personeelsgeleding:

 • Trudy Doeland (secretaris)
 • Laura Zillig (GMR)
 • Judith van de Merwe

Adviserend lid:

 • Bert van de Loosdrecht (directeur van de Beatrixschool)

Wij hebben een vaste notulist: Dorien Norbruis.

Contact

Mail naar de MR: mr@beatrixschool.nl